Rapportera till Temperatur.nu från Fibaro Home Center 2

Börja med att gå till temperatur.nu och skapa upp en ny station. Som rapporteringssätt väljer du ”Rapporteringsurl”. Skriv ner alla tecken som finns i rutan ”Hashkod som är kopplad till denna mätpunkt”. De behövs senare.

Logga in i din Home Center 2 och klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i högra hörnet på den temperatursensor du vill använda för rapporteringen.

Skriv ner enhetens ID. I vårt fall 227.

Skapa en ny virtuell enhet i Home Center 2. Gå till avancerat och klistra in följande kod:

local temperatur = fibaro:getValue(227, "value");
httpSession = Net.FHttp("www.temperatur.nu") 
response = httpSession:GET("/rapportera.php?hash=YOUROWNHASH&t=" .. temperatur);

Byt ut ”227” på första raden mot din enhets id. Byt ut ”YOUROWNHASH” i tredje raden mot tecknen du fick fram i steg ett.

Notera nu IDt på din virtuella knapp. Lättast är att kolla i adressfältet som borde se ut enligt följande: ”fibaro/en/devices/virtual_edit.html?id=90”. Markerat i fet stil är IDt som vi nu måste komma ihåg.

Nu är vi straxt klara. Bara att automatisera knapptryckandet.

Skapa en ny LUA-scen.

Kopiera och klistra in följande kod:

--[[ 
%% properties 
%% autostart 
%% globals 
--]] 

while true do 
fibaro:call(90, "pressButton", "1"); 
fibaro:sleep(180*1000); 
end 

Byt ut siffran 90 på rad 8 till ditt egna ID du fick fram för den virtuella knappen.

Grattis! Du rapporterar nu temperaturen till temperatur.nu var tredje minut.

För att ändra rapporteringsfrekvensen ändrar du på den nionde raden i koden ovan. 180*1000 är antalet millisekunder mellan varje rapportering. I vårt fall alltså 180 sekunder vilket motsvarar 3 minuter.